Cayma ve ?ade

Ara?t?rm?? oldu?unuz ürünü sat?n ald?ktan sonra, beklentilerinizi kar??lamad??? takdirde iade hakk?n?z bulunmaktad?r.

Ürün adresinize ula?t??? günden itibaren 14 gün içinde 0532 413 35 10 numaram?zdan mü?teri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi ba?latabilirsiniz.

?ade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemi? ve kullan?lmam?? olmas? gerekmektedir.

*Ücret iadesi; iade i?lemleriniz onayland?ktan sonra kredi kart?n?za / banka hesab?n?za 3 i? günü içinde yap?lmaktad?r. 
Ödeme i?lemlerinin hesaba yans?ma süresi bankalara göre farkl?l?k gösterebilir.

Lütfen a?a??daki bilgilendirme yaz?s?n? dikkatlice okuyun...

Bu sitede gösterilen ürün bilgileri üreticiler ve çe?itli kaynaklardan derlenmektedir ve sadece bilgi amaçl?d?r. Ürün özellikleri ve bu sitede gösterilen bilgiler, inceleme an?nda de?i?mi? veya hatal? olabilece?inden dolay?, güncel ve kapsaml? bilgi edinmek için üretici sitelerine bakman?z? öneririz.
Üreticiler ve Ayd?n Life Mobilya . ürün özelliklerini de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar. Ürün bilgilerinin kullan?m?ndan ötürü Ayd?n Life Mobilya sorumluluk kabul etmez.