Gizlilik ve Güvenlik

Güvenlik

 Sitemizde kredi kart? i?lemi için her a?ama güvenlik alt?na al?nm??t?r.

Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi

www.aydinlifemobilya.com kredi kart?n?zla yapaca??n?z tüm al??veri?leriniz Geotrust RapidSSL sertifikas?yla güvence alt?na al?nm??t?r. Sitemizde olu?turdu?unuz sipari?lerin son derece güvenli ve h?zl? bir ?ekilde gerçekle?mesine ve gizlili?ine büyük önem veriyoruz.Kart bilgileriniz 128 bit koruma ile ?ifrelenerek iletilmektedir.

 SSL (Secure Soket Layer)ba?lant?s?n?n aktif durumda oldu?unu,sipari? i?lemleri s?ras?nda kart bilgilerinizi girdi?iniz sayfam?za geçti?iniz anda,taray?c?n?z?n adres çubu?unun hemen yan?nda görüntülenecek olan kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

Standart güvenlik duvarlar?

Standart güvenlik duvarlar? taraf?ndan korunan www.aydinlifemobilya.com sunucular? bilgilerinizi güvenli tutmak ve di?er internet kullan?c?lar?ndan korumak amaçl? tasarlanm??t?r.SSL Sertifikas? ve standart güvenlik duvarlar?,birlikte çal??arak ?ahsi bilgilerinizi koruma alt?na al?r ve güvenli?inizi sa?lar.

Site ?çi Veri Güvenli?i

Güvenli ortamda yapaca??n?z i?lemlerde siz ve kredi kart?n?z? size tahsis eden banka haricinde hiçbir ki?i , kurum ve kurulu? taraf?ndan bilgilerinize ula?amamaktad?r. Kredi kart? i?lem sayfas? kart bilgilerini do?rudan banka POS sistemine iletmekte ve i?lem sonucunu mü?teriye bildirmektedir. Kredi kart? bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktar?lmamaktad?r. Online i?lemin bir sonucu olarak aktar?lan kredi kart bilgilerine taraf?m?zdan dahi eri?ilmesi mümkün de?ildir.

Gizlilik politikam?z

www.aydinlifemobilya.com ?ahsi bilgilerinizin üçüncü ?ah?s ve kurumlarla payla??lmas?na izin vermez.

www.aydinlifemobilya.com'a verdi?iniz ?ahsi bilgileriniz kiralanmaz,sat?lmaz yada herhangi bir ?ah?s ya da kurumla hiçbir ?ekilde payla??lmaz.

Ödeme sayfas?nda istenen kredi kart? bilgileriniz, siteden al??veri? yapan siz de?erli mü?terilerimizin güvenli?ini en üst seviyede tutmak amac?yla hiçbir ?ekilde www.aydinlifemobilya.com veya ona hizmet veren ?irketlerin sunucular?nda tutulmamaktad?r.Bu ?ekilde ödemeye yönelik tüm i?lemlerin www.aydinlifemobilya.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayar?n?z aras?nda gerçekle?mesi sa?lanmaktad?r.Ki?isel bilgilerinizin nas?l topland??? ve ne amaçla kullan?ld??? konusunda daha detayl? bilgiye  GizlilikBildirimi'nden ula?abilirsiniz.