Mesafeli Sat?? Sözle?mesi


1.1. Sat?c?

Ad?.............: Ayd?n Life Mobilya

Adresi.......:  Sultançifli?i Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad.  162 Sokak No:2 

Tel.............: 0532 413 3510

Email.........: bilgi@aydinlifemobilya.com


1.2. Al?c?

Ad? – soyad?/TC.No
Adresi 
Telefon
E-mail 

Madde 2- Konu

??bu sözle?menin konusu, ALICI’n?n SATICI’ya ait http://www.aydinlifemobilya.com internet sitesinden elektronik ortamda sipari?ini ( eticaret)yapt??? a?a??da nitelikleri ve sat?? ücreti belirtilen ürünün sat??? ve teslimi ile ilgili olarak 4077 say?l? Tüketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik hükümleri gere?ince taraflar?n hak ve yükümlülüklerinin saptanmas?d?r.

Al?c?, sat?c?n?n isim, unvan, aç?k adres, telefon ve di?er eri?im bilgileri , sat??a konu mal?n temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere sat?? fiyat? , ödeme sekli, teslimat ko?ullar? ve masraflar? vs. sat??a konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakk?n?n kullan?lmas? ve bu hakk?n nas?l kullan?laca?? , ?ikayet ve itirazlar?n? iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda aç?k , anla??l?r ve internet ortam?na (eticaret sitesinde ) uygun ?ekilde sat?c? taraf?ndan bilgilendirildi?ini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit etti?ini ve sonras?nda mal sipari? verdi?ini is bu sözle?me hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www….com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve al?c? taraf?ndan verilen sipari? üzerine düzenlenen fatura is bu sözle?menin ayr?lmaz parçalar?d?r.

Madde 3- Sözle?me Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda al?nan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktar?, marka/modeli, sat?? bedeli, ödeme ?ekli, teslim alacak ki?i, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti a?a??da belirtildi?i gibidir.Fatura edilecek ki?i ile sözle?meyi yapan ki?i ayn? olmak zorundad?r. A?a??da yer alan bilgiler do?ru ve eksiksiz olmal?d?r. Bu bilgilerin do?ru olmad??? veya noksan oldu?u durumlardan do?acak zararlar? tamam?yla kar??lamay? al?c? kabul eder ve ayr?ca bu durumdan olu?abilecek her türlü sorumlulu?u al?c? kabul eder.

SATICI gerekli gördü?ü durumlarda, ALICI’n?n vermi? oldu?u bilgiler gerçekle örtü?medi?inde, sipari?i durdurma hakk?n? sakl? tutar. SATICI sipari?te sorun tespit etti?i durumlarda ALICI’n?n vermi? oldu?u telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ula?amad??? takdirde sipari?in yürürlü?e koyulmas?n? 15 (onbe?) gün süreyle dondurur. ALICI’n?n bu süre zarf?nda SATICI ile konuyla ilgili olarak ileti?ime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap al?namazsa SATICI, her iki taraf?n da zarar görmemesi için sipari?i iptal eder.

Al?nan Ürün /Ürünler 
Ad? , kodu : ; … adet
Toplam Sat?? Bedeli : …. -TL
Ödeme ?ekli : Kredi Kart?/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Ki?i :
Telefon numaras? :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Ki?i/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numaras? :
Kargo Ücreti : … -TL

Madde 4- Sözle?me Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözle?me tarihi, al?c? taraf?ndan sipari?in verildi?i tarih olan ../../…. tarihidir. 

Sözle?menin imzaland??? tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, taraflar?n kontrolleri d???nda geli?en, ortaya ç?kmas?yla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözle?me ile yüklendikleri borç ve sorumluluklar?n? k?smen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunlar? zaman?nda yerine getirmelerini olanaks?zla?t?ran durumlar, mücbir sebep (Do?al afet, sava?, terör, ayaklanma, de?i?en mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve ileti?im tesislerinde önemli ölçüde ar?za vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ?ahs?nda gerçekle?en taraf, di?er tarafa durumu derhal ve yaz?l? olarak bildirecektir. 

Mücbir sebebin devam? esnas?nda taraflar?n edimlerini yerine getirememelerinden dolay? herhangi bir sorumluluklar? do?mayacakt?r. ??bu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek tarafl? olarak fesih hakk? do?mu? olacakt?r.

Madde 5- Sat?c?n?n Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Sat?c?, 4077 say?l? Tüketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik hükümleri uyar?nca sözle?mede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller d???nda eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) ya??ndan küçük ki?iler ……..’den al??veri? yapamaz. Sat?c?, al?c?n?n sözle?mede belirtti?i ya??n?n do?ru oldu?unu esas alacakt?r. Ancak al?c?n?n ya??n? yanl?? yazmas?ndan dolay? sat?c?ya hiçbir ?ekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalar?ndan meydana gelen fiyat yanl??l?klar?ndan http://www.aydinlifemobilya.comsorumlu de?ildir. Buna istinaden sat?c?, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasad??? yollarla internet sitesine yap?labilecek müdahaleler sebebiyle ortaya ç?kabilecek tan?t?m, fiyat hatalar?ndan sorumlu de?ildir. Sistem hatalar?na dayal? olarak al?c? sat?c?dan hak iddias?nda bulunamaz. 

5.3. http://www.aydinlifemobilya.comden kredi kart? (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile al??veri? yap?labilir. Sipari? tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yap?lmayan sipari?ler iptal edilir. Sipari?lerin i?leme al?nma zaman?, sipari?in verildi?i an de?il, kredi kart? hesab?ndan gerekli tahsilat?n yap?ld??? ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplar?na ula?t??? belirlenen and?r. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi mü?teri hizmetleri ile görü?ülmeden gerçekle?tirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Al?c?n?n Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Al?c?, sözle?mede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler d???nda eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Al?c?, sipari? vermekle birlikte i? sözle?me hükümlerini kabul etmi? say?ld???n? ve sözle?mede belirtilen ödeme ?ekline uygun ödemeyi yapaca??n? kabul ve taahhüt eder.

6.3. Al?c?, http://www.aydinlifemobilya.cominternet sitesinden sat?c?n?n isim, unvan, aç?k adres, telefon ve di?er eri?im bilgileri , sat??a konu mal?n temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere sat?? fiyat? , ödeme sekli, teslimat ko?ullar? ve masraflar? vs. sat??a konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakk?n?n kullan?lmas? ve bu hakk?n nas?l kullan?laca?? , ?ikayet ve itirazlar?n? iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda aç?k , anla??l?r ve internet ortam?na uygun ?ekilde bilgi sahibi oldu?unu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit etti?ini kabul ve beyan eder. 

6.4. Bir önceki maddeye ba?l? olarak Al?c?, ürün sipari? ve ödeme ko?ullar?n?n, ürün kullan?m talimatlar?n?n , olas? durumlara kar?? al?nan tedbirlerin ve yap?lan uyar?lar?n oldu?u http://www.aydinlifemobilya.comsipari?/ödeme/kullan?m prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi oldu?unu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini beyan eder.

6.5. Al?c?, ald??? ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalaj?na zarar vermemeyi, iade an?nda fatura asl?n? ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipari?/Ödeme Prosedürü

Sipari?: 

Al??veri? sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutar? (Taksitli i?lemlerde toplam taksit tutarlar?) al?c? taraf?ndan onayland?ktan sonra, ilgili banka kart?n?n posu üzerinden i?leme al?n?r. Bu nedenle sipari?ler, sevk edilmeden 
önce mü?teriye sipari? onay maili gönderilir. Sipari? Onay maili gönderilmeden sevkiyat yap?lmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kart? ile ilgili ortaya ç?kabilecek problemler al?c?ya sözle?mede belirtti?i telefon/faks/e-mail yollar?ndan biri veya bir kaç? kullan?lmak sureti ile bildirilir. Gerekirse al?c?dan bankas? ile görü?mesi istenebilir. Sipari?lerin i?leme al?nma zaman?, sipari?in verildi?i an de?il, kredi kart? hesab?ndan gerekli tahsilat?n yap?ld??? ya da havalenin (EFT’ nin) sat?c? hesaplar?na ula?t???n?n belirlendi?i and?r.

?stisnai olarak hakl? bir nedenle sözle?me konusu mal?n tedarik edilemeyece?inin anla??lmas? ve/veya stok problemi ile kar??la??lmas? durumunda al?c? hemen aç?k ve anla??l?r bir ?ekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda al?c?ya e?it kalitede ve fiyatta ba?ka bir mal gönderilebilir ya da al?c?n?n arzusu ve seçimi do?rultusunda ; yeni ba?ka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel di?er engelin ortadan kalkmas? beklenebilir ve/veya sipari? iptal edilebilir.

Sözle?me konusu mal?n teslim yükümlülü?ünün yerine getirilmesinin imkâns?zla?t??? hâllerde al?c? bu durumdan haberdar edilerek ödemi? oldu?u toplam bedel ve varsa onu borç alt?na sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözle?me iptal edilir. Böyle bir durumda al?c?n?n sat?c?dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacakt?r. 

Ödeme: 

http://www.aydinlifemobilya.com ‘de, internet ortam?nda kredi kart? bilgilerini kullanmak istemeyen al?c?lara nakit havale ile sipari? imkanlar? sunulmu?tur. Havale ile ödemede al?c? kendisine en uygun bankay? seçip havalesini yapabilir. E?er EFT yap?lm??sa hesaba geçme tarihi dikkate al?nacakt?r. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile ayn? olmas? ve sipari? numaras?n?n yaz?lmas? gereklidir. 

Ürünün tesliminden sonra Al?c?’ya ait kredi kart?n?n Al?c?’n?n kusurundan kaynaklanmayan bir ?ekilde yetkisiz ki?ilerce haks?z veya hukuka ayk?r? olarak kullan?lmas? nedeni ile ilgili banka veya finans kurulu?un ürün bedelini Sat?c?’ya ödememesi halinde, Al?c?’n?n kendisine teslim edilmi? ürünü 10 gün içinde Sat?c?’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Al?c?’ya aittir.

Al?c? kredi kart? ile ödeme yapmay? tercih etmi? ise ALICI, ilgili faiz oranlar?n? ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankas?ndan ayr?ca teyit edece?ini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gere?ince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI aras?ndaki “Kredi Kart? Sözle?mesi” kapsam?nda uygulanaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipari? onay? mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler sat?c?n?n anla?mal? oldu?u kargo ?irketine verilir.

Teslimat: 

Ürün/ürünler sat?c?n?n anla?mal? oldu?u kargo ile al?c?n?n adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipari? onay? mailinin gönderilmesinden ve sözle?menin kurulmas?ndan itibaren 30 gündür. Al?c?ya önceden yaz?l? olarak veya bir sürekli veri ta??y?c?s?yla bildirilmek ko?uluyla bu süre en fazla on gün uzat?labilir. 

Ürünler, Kargo ?irketlerinin adres teslimat? yapmad??? bölgelere telefon ihbarl? olarak gönderilir.

Kargo ?irketinin haftada bir gün teslimat yapt??? bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanl??l?k ve eksiklik oldu?u hallerde, baz? sosyal olaylar ve do?al afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolay? al?c? sat?c?ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Al?c?’dan ba?ka bir ki?i/kurulu?a teslim edilecek ise, teslim edilecek ki?i/kurulu?un teslimat? kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanl??l?k ve/veya Al?c?n?n yerinde olmamas?ndan do?abilecek ekstra kargo bedellerinden sat?c? sorumlu de?ildir. Belirtilen günler içeri?inde ürün/ürünler mü?teriye ula?mad?ysa teslimat problemleri mü?teri hizmetlerine bilgi@aydinlifemobilya.com e-mail adresi kullan?lmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmü? paket durumunda; Zarar görmü? paketler teslim al?nmayarak Kargo ?irketi yetkilisine tutanak tutturulmal?d?r. E?er Kargo ?irketi yetkilisi paketin hasarl? olmad??? görü?ünde ise, paketin orada aç?larak ürünlerin hasars?z teslim edildi?ini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakk? al?c?da vard?r. Paket Al?c? taraf?ndan teslim al?nd?ktan sonra Kargo ?irketinin görevini tam olarak yapt??? kabul edilmi? olur. Paket kabul edilmemi? ve tutanak tutulmu? ise, durum, tutana??n Al?c?’da kalan kopyas?yla birlikte en k?sa zamanda sat?c? Mü?teri Hizmetlerine bildirilmelidir. 

Madde 9- Ürün ?ade ve Cayma Hakk?na ?li?kin Prosedürü

Ürün ?ade:

Al?c? mal? teslim ald?ktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin sözle?meden cayma hakk?na sahiptir. 385 say?l? vergi usul kanunu genel tebli?i uyar?nca iade i?lemlerinin yap?labilmesi için al?c?n?n  mal ile birlikte teslim edilen sat?c?ya ait 2 adet faturan?n alt k?sm?ndaki iade bölümlerini eksiksiz ve do?ru ?ekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshas?n? ürün ile birlikte sat?c?ya göndermesi di?er nüshas?n? da uhdesinde tutmas? gerekmektedir.Cayma hakk? süresi al?c?ya mal?n teslim edildi?i günden itibaren ba?lar. ?ade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli al?c? taraf?ndan kar??lanmal?d?r.

Al?c?n?n istekleri ve/veya aç?kça onun ki?isel ihtiyaçlar? do?rultusunda haz?rlanan mallar için cayma hakk? söz konusu de?ildir.

Al?c?n?n cayma hakk?n? kullanmas? halinde sat?c?, cayma bildirimini içeren faturan?n ürünle birlikte kendisine ula?mas?ndan itibaren en geç on gün içerisinde alm?? oldu?u toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim al?nm?? olan mal?n de?erinin azalmas? veya iadeyi imkâns?z k?lan bir nedenin varl??? cayma hakk?n?n kullan?lmas?na engel de?ildir. Ancak de?er azalmas? veya iadenin imkâns?zla?mas? tüketicinin kusurundan kaynaklan?yorsa sat?c?ya mal?n de?erini veya de?erindeki azalmay? tazmin etmesi gerekir. 

Sehven al?nan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalaj? aç?lm??, kullan?lm??, tahrip edilmi? vesaire ?ekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. ?ade, orijinal ambalaj ile yap?lmal?d?r.

Sehven al?nan üründe ve ambalaj?nda herhangi bir aç?lma, bozulma, k?r?lma, tahrip, y?rt?lma, kullan?lma ve sair durumlar tespit edildi?i hallerde ve ürünün al?c?ya teslim edildi?i andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade al?nmaz ve bedeli iade edilmez. 

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak mü?teri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, sat?c? taraf?ndan mü?teriye iletilir. Bu görü?meden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte al?c? adresine teslimat? yapan Kargo ?irketi kanal?yla sat?c?ya ula?t?rmal?d?r. Sat?c?ya ula?an iade ürün i? bu sözle?mede belirtilen ko?ullar? sa?lad??? takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de al?c? kredi kart?na/hesab?na yap?l?r. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yap?lmaz. Kredi Kart?na yap?lan iadelerin kredi kart? hesaplar?na yans?ma süresi ilgili bankan?n tasarrufundad?r. 

Al??veri? kredi kart? ile ve taksitli olarak yap?lm??sa, kredi kart?na iade prosedürü ?u ?ekilde uygulanacakt?r: Al?c? ürünü kaç taksit ile sat?n alma talebini iletmi? ise, Banka al?c?ya geri ödemesini taksitle yapmaktad?r. Sat?c?, bankaya ürün bedelinin tamam?n? tek seferde ödedikten sonra, Banka poslar?ndan yap?lan taksitli harcamalar?n al?c?n?n kredi kart?na iadesi durumunda konuya müdahil taraflar?n ma?dur duruma dü?memesi için talep edilen iade tutarlar?, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplar?na Banka taraf?ndan aktar?l?r. Al?c?n?n sat?? iptaline kadar ödemi? oldu?u taksit tutarlar?, e?er iade tarihi ile kart?n hesap kesim tarihleri çak??mazsa her ay karta 1(bir) iade yans?yacak ve al?c? iade öncesinde ödemi? oldu?u taksitleri sat???n taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemi? oldu?u taksit say?s? kadar ay daha alacak ve mevcut borçlar?ndan dü?mü? olacakt?r.

Kart ile al?nm?? mal ve hizmetin iadesi durumunda sat?c?, Banka ile yapm?? oldu?u sözle?me gere?i al?c?ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye i?yeri yani sat?c?, bir iade i?lemi söz konusu oldu?unda ilgili yaz?l?m arac?l??? ile iadesini yapacak olup, üye i?yeri yani sat?c? ilgili tutar? Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü oldu?undan yukar?da detaylar? belirtilen prosedür gere?ince al?c?ya nakit olarak ödeme yap?lamamaktad?r. Kredi kart?na iade, al?c?n?n Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka taraf?ndan yukar?daki prosedür gere?ince yap?lacakt?r.

Madde 10-Garanti

Kullanma talimat?na uygun ?ekilde kullan?lan ve temizli?i yap?lan ürünler her türlü üretim hatas?na kar?? a?a??da belirtilen ?artlar dahilinde 2 y?l garantilidir:  Sat?c?n?n garanti sorumlulu?u yaln?zca 4077 say?l? kanun kapsam?na giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki i?ler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacakt?r.

Madde 11- Gizlilik

Al?c? taraf?ndan i? bu sözle?mede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amac? ile sat?c?ya bildirdi?i bilgiler sat?c? taraf?ndan 3. ?ah?slarla payla??lmayacakt?r.
Sat?c? bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunlulu?un mevcudiyeti çerçevesinde aç?klayabilecektir. Ara?t?rma ehliyeti belgelenmi? her türlü adli soru?turma dahilinde sat?c? kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sa?layabilir.

Kredi Kart? bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kart? bilgileri sadece tahsilat i?lemi s?ras?nda ilgili bankalara güvenli bir ?ekilde iletilerek provizyon al?nmas? için kullan?l?r ve provizyon sonras? sistemden silinir.
Al?c?ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yaln?zca sat?c? taraf?ndan standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullan?l?r. Baz? dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakk?nda bilgiler, promosyon bilgileri al?c?ya onay? sonras?nda gönderilebilir. 

Madde 12- Uyu?mazl?k Durumunda Yetkili Mahkeme ve ?cra Daireleri

??bu sözle?menin uygulanmas?ndan kaynaklanan uyu?mazl?k halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanl???nca her y?l Aral?k ay?nda ilan edilen de?ere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Al?c?’n?n veya Sat?c?’n?n yerle?im yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Sipari?in gerçekle?mesi durumunda Al?c? i?bu sözle?menin tüm ko?ullar?n? kabul etmi? say?l?r. …/…/…